Protokoll utskottssammanträde 2017/18:6

Civilutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6

DATUM

2017-10-24

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

§ 2

Information om polygama äktenskap

Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. från Justitiedepartementet samt företrädare för Skatteverket och Migrationsverket informerade om polygama äktenskap.

§ 3

Yttrande till finansutskottet över budgetpropositionen (CU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m. i proposition 2017/18:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:CU1y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Yttrande till konstitutionsutskottet

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 26 oktober 2017 kl. 9.30.
Vid protokollet

Justeras den 26 oktober 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:6

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.