Protokoll utskottssammanträde 2017/18:6

Skatteutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6

DATUM

2017-10-19

TID

10.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:5.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen konstaterade att en delegation från utskottet genomfört en resa till USA den 30 september – 6 oktober 2017. Deltagarna ombads att vid nästa sammanträde berätta om erfarenheter och intryck från resan.

Kanslichefen informerade om kommande subsidiaritetsprövningar som gäller momsfrågor där fristen går ut den 12 december 2017.

§ 3

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 4

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser (SkU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SkU6y.

§ 5

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018 (SkU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kronofogdemyndigheten

Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg åtföljd av analytiker Johan Krantz informerade och besvarade frågor om Kronofogdens verksamhet.

§ 7

Tullverket

Generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson informerade och besvarade frågor om Tullverkets verksamhet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 oktober 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:6

§ 1–5

§ 6

§ 7

§ 8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Anna Johansson (S)

X

X

X

X

David Lång (SD)

X

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Momodou Jallow (V)

X

X

X

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

O

X

Vakant

Erik Andersson (M)

O

X

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

O

X

X

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-10-13