Protokoll utskottssammanträde 2017/18:7

Civilutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7

DATUM

2017-10-26

TID

9.30–9.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

§ 2

Sjöfylleri (CU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU2.

§ 3

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen (CU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:11 och mo-tion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU4.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (CU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan – 31 dec 2016.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:CU3y

§ 5

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förenklad motionsberedning 2017/18

Utskottet behandlade fråga om att använda förenklad motionsberedning under riksmötet 2017/18.

Utskottet beslutade att under innevarande riksmöte tillämpa förenklad motionsberedning i enlighet med PM 2017-10-23 Fråga om förenklad motionsberedning i CU under 2017/18 med följande ändring och tillägg. Motionsyrkanden inom ämnesområdet familjerätt ska inte beredas förenklat. Beträffande motionsyrkanden inom de övriga ämnesområden som anges i promemorian ska förenklad beredning användas, om ett i huvudsak överensstämmande motionsförslag har behandlats tidigare under valperioden. För sådana motionsyrkanden kan traditionell motionsberedning användas endast i särskilda undantagsfall. Promemorian bifogas protokollet som bilaga 2.

§ 7

Övriga frågor

Yrkandesammanställning för civilutskottet från den allmänna mo-tionstiden 2017 anmäldes.

§ 8

Förslag till utskottsinitiativ om månggifte

L-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om att regeringen omgående ska tillsätta en utredning för att hindra att månggiften erkänns och får rättsverkan i Sverige.

Förslaget bordlades.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 9 november 2017 kl. 9.30.Vid protokollet

Justeras den 9 november 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:7

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

-

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


– – – – – Bilaga 2

till protokoll 2017/18:7

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.