Protokoll utskottssammanträde 2017/18:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7

DATUM

2018-05-15

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Åsa Lindestam (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utrikesminister Margot Wallström, departementssekreterare Johan Fredborn och departementssekreterare David Karlsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand och kansliråd Anja Glavinic Jones, båda från Försvarsdepartementet, och generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Anders B Svensson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 maj 2018
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 17 maj 2018

Jonas Jacobsson Gjörtler

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:7

§1-6

§7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Kenneth G Forslund (S)

-

-

Hans Wallmark (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Björn Söder (SD)

-

-

Beatrice Ask (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

-

-

Roger Richtoff (SD)

-

-

Allan Widman (L)

X

-

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

-

-

Alexandra Völker (S)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

-

-

Kent Härstedt (S)

-

-

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Lotta Olsson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Kerstin Lundgren (C)

O

O

Valter Mutt (MP)

-

-

Göran Pettersson (M)

O

O

Emilia Töyrä (S)

O

O

Robert Stenkvist (SD)

-

-

Fredrik Malm (L)

-

-

Yasmine Posio Nilsson (V)

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

X

-

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.