Protokoll utskottssammanträde 2017/18:8

Civilutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8

DATUM

2017-11-09

TID

9.00–9.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

§ 2

Information från Boverket

Generaldirektör Anders Sjelvgren och stabsexpert Christina Johannesson informerade om aktuella frågor.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 548.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2017) 637.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Associationsrätt (CU7)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förslag till utskottsinitiativ om månggifte

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om månggifte.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från SD och L och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 7

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionen såvitt gäller frågan om regeringens redovisning av tillkännagivanden.

Ärendet bordlades.

§ 8

Sammansatt utskott

Regeringen har aviserat en proposition om en ny politik för arkitektur, form, design och hållbara livsmiljöer. Propositionen och motionerna förväntas bli hänvisade till kulturutskottet.

Kulturutskottet beslutade på sitt sammanträde den 26 oktober 2017 att föreslå civilutskottet att hänskjuta ärendet till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Civilutskottet beslutade att bereda ärendet i ett sammansatt utskott.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet överlämnade motionsyrkande 2017/18:3215 yrkande 13 och motionsyrkande 2017/18:3217 yrkande 1 till socialutskottet samt mo-tionsyrkande 2017/18:3650 yrkande 8 till socialförsäkringsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionsyrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 11

Utskottsresa

Utskottet behandlade redogörelse av utskottsresa till Wien och Graz i Österrike.

Utskottet beslutade att godkänna redogörelsen.

§ 12

Övriga frågor

Utskottet beslutade att senarelägga den offentliga utfrågningen om gode män och förvaltare till våren 2018 när regeringen har inkommit med sin skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om systemet med gode män och förvaltare.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 16 november 2017 kl. 9.30.Vid protokollet

Justeras den 21 november 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:8

§ 1

§ 2-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

-

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

O

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.