Protokoll utskottssammanträde 2017/18:8

Justitieutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8

DATUM

2017-11-16

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning med regeringen om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande, KOM(2016) 819.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Överläggning med justitieutskottet den 16 november 2017, förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (dnr. 574-2017/18).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, MP, C, V, L, KD och (-) förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

§ 2

Överläggning med regeringen om förslag till direktiv om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än pengar

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF, KOM(2017) 489.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Förhandlingarna om Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än pengar och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (dnr. 575-2017/18).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, MP, C, V, L, KD och (-) förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:7.

§ 4

Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet (JuU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:223 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU5.

M- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 5

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (JuU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:26 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU8.

SD- och (-)-ledamöterna anmälde reservation.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram 2018 (JuU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 650.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:JuU4y.

SD, V, L och (-)-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Fråga om utskottsinitiativ om att en ny Brå-rapport om brott och ursprung ska tas fram

Ledamoten Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 23 november 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 23 november 2017

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:8

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

-

Linda Snecker (V)

-

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

X

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Gustaf Lantz (S)

X

Sultan Kayhan (S)

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-10-19