Protokoll utskottssammanträde 2017/18:8

Kulturutskottets protokoll 2017/18:8

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8

DATUM

Torsdagen den 23 november 2017

TID

Kl. 09.30–09.55

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:7 av den 14 november 2017.

§ 2

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 17 och motioner
(jfr prot. 2017/18:4.4, 2017/18.5.2 och 2017/18:6.7).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:KrU1 justerades.

S-, SD-, MP-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden samt avstod från ställningstagande under förslagspunkt 1.

§ 3

Information om EU-guiden

Information om den digitala EU-guiden lämnades av sekretariatschef vid EU- samordningen, Tuula Zetterman och klarspråkssamordnare Annelie Hagman.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 28 november 2017 kl. 11.00.

§ 5

Information från Operan, Dramaten och Riksteatern

Verkställande direktörerna, Birgitta Svendén, Kungliga Operan, Eirik Stubö, Kungliga Dramatiska Teatern och Magnus Aspegren, Riksteatern, informerade om sin syn på #metoo-kampanjen och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:8

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Örnebjer, Christina (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.