Protokoll utskottssammanträde 2017/18:8

Skatteutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8

DATUM

2017-10-26

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1–3 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd Eva Posjnov, skatte- tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Kommissionens förslag om mervärdesskatt – e-handelspaket (B2C)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av departementsrådet Niklas Ekstrand ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-10-24 med diarienummer Fi2017/0406/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 26 oktober 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är positivt med ett regelverk som tar hänsyn till nya affärsmodeller och hur marknaderna ser ut idag och som därmed också ger bättre förutsättningar för det framtida uttaget av mervärdesskatt. Det är viktigt att gränsöverskridande handel och konkurrens på lika villkor främjas. Samtidigt måste skatteintäkterna säkras och skatteuttaget vara stabilt och effektivt. Regelverket måste även vara enkelt att hantera och administrera för såväl företag som myndigheter, oavsett om det gäller handel inom EU eller handel med länder utanför EU.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 4

Rådsslutsatser om gemensam EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av departementsrådet Niklas Ekstrand ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-10-24 med diarienummer Fi2017/0406/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 26 oktober 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att stärka internationella påtryckningar mot icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Regeringen stöder därför att det tas fram en gemensam EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Eftersom målet bör vara en global lista strävar regeringen efter att kriterierna för listning i största möjliga utsträckning ska bygga på de internationellt accepterade standarder som tagits fram av OECD och Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. I det fortsatta arbetet är det viktigt att minska risken för godtycklighet vid bedömning av vilka jurisdiktioner som ska omfattas. När det gäller frågan om lämpliga motåtgärder är det regeringens inställning att processen för att upprätta förteckningen och förteckningen i sig har en avhållande effekt. För det fall att åtgärder bör vidtas på skatteområdet är det viktigt att medlemsstaterna ges ett visst mått av flexibilitet och att åtgärderna liknar redan förekommande åtgärder eller i vart fall passar in i de nationella skattesystemen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Ledamöterna från Moderaterna redovisade dock stor tveksamhet vad gäller införande av motåtgärder inom skatteområdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:7.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att kommissionens arbetsprogram för 2018 (KOM(2017) 650) har presenterats.

§ 7

Övriga frågor

Ordföranden informerade om att det tidigare bordlagda förslaget till utskottsinitiativ från SD-ledamöterna om ändrade skatteregler för bränsleskatt för egentransporter i skärgårdsnäringarna kommer att tas upp på utskottssammanträdet den 16 november 2017.


§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 7 november 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 november 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:8

§ 1–2

§ 3–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Anna Johansson (S)

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Momodou Jallow (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

O

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-10-13