Protokoll utskottssammanträde 2017/18:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8

DATUM

2018-05-17

TID

09.00-09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:7.

§ 2

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 12 från utrikesutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 31 maj kl 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 31 maj 2018

Jonas Jacobsson Gjörtler

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:8

§1-2

§3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Kenneth G Forslund (S)

-

-

Hans Wallmark (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Björn Söder (SD)

-

-

Beatrice Ask (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

-

-

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

-

-

Allan Widman (L)

-

-

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

-

-

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

-

O

Kent Härstedt (S)

-

-

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

O

O

Markus Wiechel (SD)

X

X

Lotta Olsson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

-

-

Kerstin Lundgren (C)

-

-

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

-

-

Emilia Töyrä (S)

O

O

Robert Stenkvist (SD)

-

-

Fredrik Malm (L)

-

-

Yasmine Posio Nilsson (V)

-

-

Mikael Oscarsson (KD)

-

-

Kalle Olsson (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.