Protokoll utskottssammanträde 2017/18:9

Civilutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9

DATUM

2017-11-21

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:8.

§ 2

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och mo-tioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 23 november 2017 kl. 9.30.Vid protokollet

Justeras den 23 november 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:9

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

-

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

X

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

X

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.