Protokoll utskottssammanträde 2017/18:9

Kulturutskottets protokoll 2017/18:9

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9

DATUM

Tisdagen den 28 november 2017

TID

Kl. 11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:8 av den 23 november 2017.

§ 2

Information från Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Verkställande direktör Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst, förbundsdirektör Mika Romanus, Teaterförbundet och förbundsordförande Gunnar Jönsson, Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF), informerade om sin syn på #metoo-kampanjen samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiska sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse: dnr 627-2017/18.

§ 4

Offentligt seminarium

Utskottet beslutade att under våren 2018 hålla ett offentligt seminarium med anledning av #metoo-kampanjen.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter och suppleanter samt till utskottets kanslipersonal för ett mycket gott samarbete under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt, ledamöternas och suppleanternas tack till ordföranden som på ett trevligt och professionellt sätt genomfört arbetet i utskottet under hösten.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 januari 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:9

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Karkiainen, Ida (S)

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

N

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Weimer, Maria (L)

Örnebjär, Christina (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.