Protokoll utskottssammanträde 2018/19:05

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:05

DATUM

2018-11-06

TID

11:00–12.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket

Generaldirektör Peter Fredriksson och avdelningschef Eva Durhan informerade om Skolverkets verksamhet.

Information från Vetenskapsrådet

Generaldirektör Sven Stafström och rådsdirektör Ann Fust informerade om Vetenskapsrådets verksamhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:04.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Utbildningsdepartementet, om artificiell intelligens för Europa.

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram för 2019, KOM(2018) 800, inklusive bilagor.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

OECD-nätverk

Utskottet behandlade frågan om att ingå i ett riksdagsinternt OECD-nätverk.

Ärendet bordlades.

En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:259 och motioner samt ett yttrande över skrivelsen från försvarsutskottet.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 8 november 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:05

§ 1

§ 2

§ 3-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Juno Blom (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

X

X

X

Noria Manouchi (M)

O

O

O

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

O

Roza Güclü Hedin (S)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

O

O

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande