Protokoll utskottssammanträde 2018/19:10

Finansutskottets protokoll 2018/19:10Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:10

Datum

2018-11-13

Tid

kl. 11.00-11.42

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU–ärenden

Statsrådet Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm informerade om:

 • Brexit.
 • En europeisk privat pensionsprodukt (Pepp) COM(2018) 343.
 • Säkerställda obligationer COM(2018) 93, 94.
 • Hållbar finansiering COM(2018) 353, 354, 355.
 • Bankunionen.
 • Kapitaltäckning för värdepappersbolag COM(2017) 790, COM(2018) 791.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Anmälningar

 • Utskottet beslutade att kalla Riksrevisor Stefan Lundgren till sammanträdet den 22 november för information om Riksrevisionens granskningsplan 2018/19.
 • Svar från Regeringskansliet med anledning av fråga om Frontex till statssekreterare Max Elger den 2018-11-06 i samband med överläggning om EU:s årsbudget för 2019 (ärende nr. 737-2018/19).
 • Svar från kommissionen på motiverat yttrande enligt utlåtande 2017/18:FiU51 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel.
 • Inbjudan till Riksbankens seminarium om hur omvärlden ser på Riksbankens arbete med en e-krona – Seminariet hålls på Riksbanken den 6 december kl. 8.30 – 10.
 • Påminnelse om att utse ledamöter till grupp för hantering av vissa riksbanksfrågor.
 • Utskottet beslutade att utse Jessika Roswall (M) och Eva Lindh (S) till kontaktpersoner för OECD:s parlamentariska nätverk, och därmed också till ordförande respektive vice ordförande i det riksdagsinterna OECD-nätverket.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:8 och 9

§ 4

Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet (FiU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:255 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU12.

§ 5

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken (FiU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:297.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU13.

§ 6

Förbättrande förutsättningar för effektiv resolution av banker (FiU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:292.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU16.

§ 7

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:7

Ärendet bordlades.

§ 8

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FiU1y)

Utskottet behandlade yttrande till konstitutionsutskottet över utskottets PM.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens arbetsprogram 2019 (FiU3y)

Utskottet behandlade yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2019 (COM(2018) 800).

Ärendet bordlades.

§ 10

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:4.

Ärendet bordlades.

§ 11

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:3.

Ärendet bordlades.

§ 12

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (FiU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över framställning 2018/19:RS5 och motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 13

Nästa sammanträde
Torsdag den 15 november kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:10

–

§1-§13

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande