Protokoll utskottssammanträde 2018/19:10

Kulturutskottets protokoll 2018/19:10

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:10

DATUM

Torsdagen den 15 november 2018

TID

Kl. 10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:9 av den 13 november 2018.

§ 2

EU:s nya ungdomsstrategi (KrU5)

Fortsattes behandlingen av meddelandet om EU:s nya ungdomsstrategi (jfr prot. 2018/19:8.4 och 2018/19:9.7).

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Utlåtande 2018/19:KrU5 justerades.

SD-ledamöterna anmälde en motivreservation.

§ 3

Information inför ministerrådet

Statssekreterare Leif Jacobsson, Finansdepartementet, informerade om förslag om förordning om import av kulturföremål (dnr 845-2018/19).

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 768-2018/19 och dnr 770-2018/19).

Vidare anmälde kanslichefen att det inkommit skrivelser med anledning av betänkande 2018/19:KrU2 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (dnr 776-2018/19 och 780-2018/19).

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om rådsslutsatser om idrottens ekonomiska dimension och dess socioekonomiska fördelar.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 823-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om idrottens ekonomiska dimension och dess socioekonomiska fördelar är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna om idrottens ekonomiska dimension och dess socioekonomiska fördelar.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information inför ministerrådet

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om större idrottsevenemang som drivkraft för innovation (dnr 824-2018/19).

§ 7

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om förslag till rådsslutsatser om arbetsplan för kultur 2019–2022.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare har skickats från Kulturdepartementet (dnr 811-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna om rådets arbetsplan för kultur håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt.

Sverige har framgångsrikt verkar för att betydelsen av konstnärlig frihet uppmärksammas i rådets arbetsplan för kultur 2019–2022. Regeringen stödjer även övriga prioriteringar i arbetsplanen och föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådets slutsatser om rådets arbetsplan för kultur för perioden 2019–2022.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna har tidigare anmält en avvikande mening i samband med överläggningarna om den svenska ståndpunkten i förhållande till nuvarande arbetsplan för kultur. Våra synpunkter kvarstår och då regeringens ambition är att knyta samman kommande arbetsplan med föregående, så anmäler vi åter avvikande mening. För oss är det viktigt att understryka att när det gäller kulturområdet så gäller i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt att Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet kan besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar. Det nationella självbestämmandet ska, även enligt EU självt, tas stor hänsyn till i kulturfrågor. Vi kan samtidigt konstatera att det diskuteras finansiering av olika kulturinsatser i underlaget till detta ärende, t.ex. på kulturarvsområdet, vilket för vår del ställs mot att Sverigedemokraterna anser att kulturfrågor helt är en nationell angelägenhet, och budgetdrivna program är enligt oss en överträdelse mot denna hållning.

Vi kan vidare också konstatera att man i rådsslutsatserna poängterar betydelsen av konstnärlig frihet, i vilket vi kan instämma, men i anslutning till det förordas också en form av identitetspolitiska inslag, vilket vi finner olyckligt i sammanhanget. Mot bakgrund av ovanstående anmäler vi avvikande mening mot att arbeta vidare med förslaget, såsom regeringen och utskottsmajoriteten avser att göra.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 22 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:10

– – – §§

1–3

4–6

7–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S)

D

D

D

Lotta Finstorp (M)

D

D

D

Hans Hoff (S)

N

N

N

Annicka Engblom (M)

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

N

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

N

D

Jon Thorbjörnson (V)

N

N

N

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

D

D

D

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

D

D

D

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.