Protokoll utskottssammanträde 2018/19:11

Näringsutskottets protokoll 2018/19:11

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11

DATUM

2018-12-06

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:10.

§ 2

Svenska uppfinnareföreningen

Ordförande Anneli Schöldström, rådgivare Peter Jörgensen och uppfinnarna Azad Najar och Jenny Rocha, lämnade information om verksamheten.

§ 3

Beredning av budgetproposition 2019 och motioner

Utskottet informerades om beredning av budgetproposition 2019 och motioner.

§ 4

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdena fredagen den 14 december kl. 11.00 och torsdagen den 20 december kl. 10.00 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 8

Inbjudan att delta i IPU-delegations möte i Doha, Qatar

Utskottet beslutade att utse en representant till att delta vid Interparlamentariska unionens möte i Doha, Qatar tillsammans med riksdagens IPU-delegation.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 11 december 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:11

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

X

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

David Josefsson (M)

O

X

X

X

Anders Lönnberg (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

O

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.