Protokoll utskottssammanträde 2018/19:11

Socialutskottets protokoll 2018/19:11

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11

DATUM

2018-12-06

TID

10.00–10.05

10.10–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:10.

§ 2

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:156 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU3.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för november 2018 anmäldes.

§ 5

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum

Utskottet beslutade att sammanträda tisdagen den 18 december kl. 11.00 och att sammanträdet får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 13 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 december 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:11

§1-2

§ 3-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

-

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.