Protokoll utskottssammanträde 2018/19:12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:12

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:12

DATUM

2018-11-20

TID

11.00–11.11
11.19–11.48

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:11.

§ 2

Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, COM(2018) 131.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets reviderade överläggningspromemoria (dnr 862-2018/19). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens förslag till svensk ståndpunkt i enlighet med den reviderade överläggningspromemorian.

S-, M-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde den ståndpunkt som framgår av bilaga 3.

Vid överläggningen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet samt Helena Fridman Konstantinidou från
EU-nämndens kansli.

§ 3

  • Budgetpropositionen för 2019, utgiftsområdena 13 och 14

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2019, utgiftsområdena 13 och 14.

Vid informationen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet.

§ 4

  • Kanslimeddelanden
  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 november 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:12

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2018/19:12

Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Sverigedemokraterna har följande ståndpunkt när det gäller de pågående förhandlingarna om förslaget att inrätta en europeisk arbetsmyndighet. Inledningsvis vill vi understryka att Sveriges riksdag i subsidiaritetsprövningen av förslaget tidigare har sagt nej till inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet då det kan ifrågasättas vilket mervärde en sådan myndighet skulle ha (utlåtande 2017/18:AU17). Riksdagen framhöll då också vikten av att olika nationella arbetsmarknadsmodeller och medlemsstaternas kompetens på det sociala området och sysselsättningsområdet respekteras.

Sverigedemokraterna anser att regeringen tydligt bör driva denna linje också i de pågående förhandlingarna om förslaget att inrätta en europeisk arbetsmyndighet.

Sverigedemokraterna har således en annan ståndpunkt än regeringen då regeringen avser att ställa sig bakom införandet av en europeisk arbetsmyndighet. Till skillnad från regeringen ser vi arbetsmarknadspolitiska frågor som en nationell angelägenhet som åligger varje enskild medlemsstat.

Detta är särskilt viktigt för ett land som Sverige där arbetsmarknadsmodellen innebär att parterna självständigt sluter kollektivavtal och därigenom sköter lönebildningen och regleringen av villkoren på arbetsmarknaden. Vi anser att den Europeiska arbetsmyndigheten på sikt kommer att leda till ytterligare maktförskjutning till EU. Vi vänder oss emot denna utveckling. Dessutom finns det en överhängande risk för att en ny myndighet ökar administrationen och genererar merarbete för medlemsstaterna utan att något mervärde uppnås. Detta är en nog så allvarlig kritik och fullt tillräckligt för att vända sig mot införandet av en överstatlig myndighet.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.