Protokoll utskottssammanträde 2018/19:12

Finansutskottets protokoll 2018/19:12Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:12

Datum

2018-11-20

Tid

kl. 11.00-11.03

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Per Bolund för överläggning om gräsrotsfinansiering (KOM(2018) 99) och KOM(2018) 113) och information om andra aktuella EU-frågor till sammanträdet den 18 december 2018.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr: 846-2018/19).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:11.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:4.

Ärendet bordlades.

§ 4

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:3.

Ärendet bordlades.

§ 5

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (FiU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över framställning 2018/19:RS5 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inhämtande av yttrande över förslag till beräkning av inkomsterna på statens budget

Finansutskottet beslutade att

– bereda skatteutskottet tillfälle att senast torsdagen den 6 december 2018 avge yttrande (inkl. ev. avvikande meningar) över proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 (Förslag till statens budget för 2019, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas i de delar de berör inkomstsidan på skatteutskottets ämnesområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde
Torsdag den 22 november kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:12

–

§1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande