Protokoll utskottssammanträde 2018/19:12

Justitieutskottets protokoll 2018/19:12

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:12

DATUM

2018-12-11

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) och förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (ISF).

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) och förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (ISF).

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2017/18:FPM144 (BMVI), faktapromemoria 2017/18:FPM143 (ISF) och promemoria Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (ISF) (dnr. 1077-2018/19). Regeringens ståndpunkt framgick av promemorian (dnr. 1077-2018/19).

Företrädarna för S, M, C, V, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädarna för SD anmälde en avvikande mening och förklarade att de inte kan ställa sig bakom regeringens ståndpunkt. De hade invändningar mot ansökningsförfarandet och menade att det behövs ett tydligare sådant för varje enskilt projekt som vill ansöka om ekonomiska medel.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:11.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 13 december 2018

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:12

§ 1-5

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Tomas Tobé (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Josefin Malmqvist (M)

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-10-16

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.