Protokoll utskottssammanträde 2018/19:12

Näringsutskottets protokoll 2018/19:12

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:12

DATUM

2018-12-11

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:11.

§ 2

Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021–2027

Utskottet överlade med statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021–2027 som omfattar förslagen COM(2018) 372, COM(2018) 373, COM(2018) 374 och COM(2018) 375 (se regeringens överläggningspromemoria bilaga
2 i protokoll).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi ser positivt på att regeringens ståndpunkt överlag är kritisk till kommissionens förslag, inte minst till de stora kostnaderna och att regeringen motsätter sig förordningen om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018) 373).

Vi anser dock att ståndpunkten inte är kritisk nog. Sverigedemokraterna motsätter sig i grunden stora delar av sammanhållningspolitiken. Vår kritik baseras på både kostnaderna för dessa program och det faktum att vi anser att det oftast rör sig om frågor kopplade till den nationella kompetensen.

Det kanske mest anmärkningsvärda är förslagets delar kopplade till den sociala pelaren som återfinns i COM(2018) 372 – Kapitel 1, artikel 2, (d). Där går följande att läsa ”Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter” (PO 4) genom att”, vilket under iii) konkretiseras med ”förbättra den socioekonomiska integrationen av marginaliserade grupper, migranter och missgynnade grupper, genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster,”.

Inte under några omständigheter anser vi att EU, genom Eruf och Sammanhållningsfonden ska finansiera bostäder och sociala tjänster för migranter med flera. Vår huvudsakliga kritik mot regeringens ståndpunkt är att regeringen inte motsätter sig denna del av förslaget. Vi anser att regeringen i ståndpunkten borde gå än längre i sin kritik.

Vid sammanträdet närvarade, politiskt sakkunniga Maja Brännvall, pressekreterare Maria Soläng, departementsråd Maria Rosander, ämnesråd Anna Carlsson, kansliråden Anna-Sara Söderström och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterarna Monica Sylvander och Maria Eriksson, Näringsdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli.

§ 3

Kommissionens förslag om ändring av direktiv om energieffektivitet och förordning om styrningen av energiunionen på grund av Storbritanniens utträde ur EU

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2018) 744.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Utskottets planering

Utskottet beslutade att ställa in det planerade sammanträdet tisdagen den 18 december kl. 11.00.

Utskottet informerades om reviderad tidsplan för behandling av budgetproposition 2019 och motioner.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 12 december 2018 kl. 17.00, eller 15 minuter efter avslutad votering om den avslutas efter kl. 17.00.

§ 9

Återrapport från IPU-s årliga konferens om WTO

Åsa Eriksson (S) lämnade muntlig återrapport från IPU:s årliga konferens om WTO i Genève den 6–7 december 2018.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 13 december 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:12

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

David Josefsson (M)

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

O

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande