Protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

Finansutskottets protokoll 2018/19:13Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:13

Datum

2018-11-22

Tid

kl. 10.30-11.18

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Utskottet beslutade att kalla statsrådet Ardalan Shekarabi för överläggning om förslag till revidering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) COM(2018) 234 till sammanträdet 29 november.

- Ledamöter till grupp för hantering av vissa riksbanksfrågor – följande ledamöter har nu anmälts till gruppen: Ingela Nylund Watz (S), Ingemar Nilsson (S), Dennis Dioukarev (SD), Niklas Wykman (M), Ida Gabrielsson (V), Joar Forssell (L), Janine Alm Ericsson (MP) och Lars Thomsson (C).

- Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet 27 november då inga ärenden fanns planerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:4.

Utskottet justerade betänkande 20187/18:FiU18.

§ 4

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:3.

Utskottet justerade betänkande 20187/18:FiU29.

§ 5

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (FiU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över framställning 2018/18:RS5 och motion.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FiU2y.

§ 6

Genomgång av budgetberedningen i finansutskottet

Föredragande Ann-Charlott Tunved och utskottsråd Hans Hegeland informerade om budgetberedningen.

§ 7

RiR:s granskningsplan

Riksrevisor Helena Lindberg informerade om Riksrevisionens granskningsplan och svarade på ledamöternas frågor.

§ 8

Kommissionens förslag om Investeringsstabiliseringsfunktionen

Utskottet överlade med finansminister Magdalena Andersson om Investeringsstabiliseringsfunktionen.

Underlag för överläggningen utgjordes av en översänd promemoria, PPT- bilder, COM(2018) 387, 2017/18:FPM141 och en presentation av Magdalena Andersson (dnr. 813-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 9

Kommissionens förslag om Reformstödsprogrammet

Utskottet överlade med finansminister Magdalena Andersson om Reformstödsprogrammet.

Underlag för överläggningen utgjordes av en översänd promemoria, PPT- bilder, COM(2018) 391, 2017/18:FPM142 och en presentation av Magdalena Andersson (dnr. 813-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 10

Kommissionens förslag om InvestEU-programmet

Utskottet överlade med finansminister Magdalena Andersson om InvestEU-programmet.

Underlag för överläggningen utgjordes av en översänd promemoria, PPT- bilder, COM (2018) 439, 2017/18:FPM159 och en presentation av Magdalena Andersson (dnr. 813-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 29 november kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:13

– – –

§ 1-6

§ 7-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

-

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Eva Lindh (S)

O

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

O

X

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

X

X

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande