Protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

Näringsutskottets protokoll 2018/19:136381115

451485

PAGE

2

0

0

PAGE

2


RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13

DATUM

2018-12-12

TID

17.00–17.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 2 justerades.

Särskilt yttrande anmäldes

dels av S-, V- och MP-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten.

Det antecknades att S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från att delta i beslutet om anslag (punkt 1).

§ 2

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 13 december 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:13

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

David Josefsson (M)

O

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.