Protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

Socialutskottets protokoll 2018/19:13

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13

DATUM

2018-12-18

TID

11.00–11.05

11.15–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12.

§ 2

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU1.

Ledamöterna från S, SD, C, V, L och MP deltog inte i beslutet under punkten 1 Anslag inom utgiftsområde 9.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde en gemensam reservation.
S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om vilka möjligheter övergångsregeringen har att agera när det gäller frågan om HPV-vaccination för pojkar. Deltagare, se bilaga 2.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Ledamöterna Johan Hultberg (M) och Mats Wiking (S) åter-rapporterade från rundabordssamtalet i Nordiska rådets regi om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp, som de deltog i den 7 december 2018 i Oslo.

Ordföranden önskade alla God Jul och Gott Nytt År och tackade för gott samarbete.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde preliminärt ska äga rum torsdag den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 december 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:13

§1

§ 2

§ 3-7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

O

O

O

Clara Aranda (SD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

O

O

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.