Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Finansutskottets protokoll 2018/19:14Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:14

Datum

2018-11-29

Tid

kl. 10.30-10.44

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till revidering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet)

Utskottet överlade med statsrådet Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till revidering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn COM(2018) 234.

Underlaget utgjordes av en överläggnings-PM och en PPT (dnr. 914-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 2

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att sammanträda under arbetsplenum den 18 december kl. 11.
  • Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 4 december då inga ärenden fanns planerade.
  • Kansliet informerade om att skatteutskottet beslutat begära information i frågor som kan bli aktuella med anledningen av beredningen av utskottets yttrande till finansutskottet över prop. 2018/19:1 och motioner, och att vid en sådan beredning bjuda in finansutskottets ledamöter till utskottets sammanträde.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:13.

§ 4

Nästa sammanträde
Torsdag den 6 december kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:14

–

§1

§2-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

-

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

-

-

Mats Persson (L)

X

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

Jan Ericson (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

O

Eva Lindh (S)

X

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

X

X

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande