Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Justitieutskottets protokoll 2018/19:14

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018-12-13

TID

10.00-10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till förordning om delgivning och förslag till förordning om bevisupptagning

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om

delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2017/18:FPM138 och faktapromemoria 2017/18:FPM139. Regeringens ståndpunkt framgick av faktapromemoriorna.

Företrädarna för S, M, SD, C, V, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12.

§ 3

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 24 januari 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:14

§ 1-4

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Tomas Tobé (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-10-16

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.