Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Socialutskottets protokoll 2018/19:14

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2019-01-22

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende, RiR 2018:24. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Presentation av LSS-utredningen

Särskilda utredaren Gunilla Malmborg med medarbetare presenterade utredningens förslag, SOU 2018:88. Deltagare, se bilaga 3.

§ 3

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)

Utskottet behandlade motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 4

Val av ledamöter till riksdagens OECD-nätverk

Utskottet beslutade att ledamöterna Johan Hultberg (M) och Mikael Dahlqvist (S) är utskottets representanter i riksdagens OECD-nätverk.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 30 november 2018 – 16 januari 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 januari 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:14

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

O

O

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

X

X

Christina Östberg (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Michael Anefur (KD)

X

O

O

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

O

Maj Karlsson (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

X

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

O

O

O

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande