Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Finansutskottets protokoll 2018/19:15Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:15

Datum

2018-12-06

Tid

kl. 10.30-10.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Mikael Pyka och Ann-Marie Wallin från skatteutskottets kansli fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Anmälningar

- Ny suppleant Fredrik Stenberg (S) hälsades välkommen av ordföranden.

- Utskottet beslöt att vid behov begära information i frågor som kan bli aktuella med anledning av utskottets beredning av prop. 2018/19:1 och motioner.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 4

Statens budget 2019 Rambeslutet (FiU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1, motioner och yttrande SkU1y.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 26 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 (FiU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:130 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Höständringsbudget för 2018 (FiU11)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:2.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Måndagen den 10 december kl. 09.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:15

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Eva Lindh (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

O

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Fredrik Stenberg (S)

O

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande