Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018-12-11

TID

11.00–11.28

12.06–12.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12.

§ 2

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet tisdagen den 18 december 2018 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1, redogörelse 2017/18:RS1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nystart för en stärkt minoritetspolitik (KU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:282.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:9.


§ 8

Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Utskottet behandlade frågan om ett initiativ till rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Ärendet bordlades.

§ 9

Återrapport

Erik Ottoson (M) och Erik Ezelius (S) rapporterade från EPTA-konferensen (European Parliamentary Technology Assessment network) den 3–4 december 2018 i Bryssel med temat digital demokrati – möjligheter och utmaningar.

Vid protokollet

Justerat 2018-12-18

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-10-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:15

§ 1-5

§ 6

§ 7-9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

O

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Bengt Eliasson(L)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

John Widegren (M)

O

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande