Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Kulturutskottets protokoll 2018/19:15

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

Tisdagen den 11 december 2018

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:14 av den 6 december 2018.

§ 2

Information från Utbildningsdepartementet

Tjänstemän från Utbildningsdepartementet informerade utskottet med anledning av beredningen av KrU1.

§ 3

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Fortsattes behandlingen av proposition 2018/19:1 Budgetproposi-tionen för 2019, utgiftsområde 17 och motioner (jfr prot. 2018/19:13.2, 2018/19:14.4).

Ärendet bordlades.

§ 4

Information från Kulturdepartementet

Tjänstemän från Kulturdepartementet informerade utskottet med anledning av beredningen av KrU1.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse:
Dnr 1043-2018/19.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 13 december 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:15

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

Lawen Redar (S)

D

Lotta Finstorp (M)

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

D

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Annica Hjerling (MP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.