Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Näringsutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018-12-14

TID

11.25–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 2

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 1 justerades.

Särskilt yttrande anmäldes

dels av S-, V- och MP-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten.

Det antecknades att S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från att delta i beslutet om anslag (punkt 1).

§ 3

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 3 justerades.

Särskilt yttrande anmäldes

dels av S-, V- och MP-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten.

Det antecknades att S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från att delta i beslutet om anslag (punkt 1).

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 december 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:15

§ 1-2

§ 3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

O

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

X

David Josefsson (M)

X

X

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande