Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Socialutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2019-01-29

TID

11.00–11.45

11.55–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Presentation av ESO-rapporter

Företrädare från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) presenterade rapporterna Operation digitalisering, ESO 2018:6 och Data i egna händer, ESO 2018:7. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 3

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 4

Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)

Utskottet behandlade motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning.


Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag till utskottsinitiativ om LSS

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) från arbetsmarknadsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:297 yrkande 18 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och motion 2018/19:2227 yrkande 19 av Maj Karlsson m.fl. (V) från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2018/19:530 yrkande 1 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) till kulturutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 11

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ledamöterna Johan Hultberg (M) och Mikael Dahlqvist (S) deltar som representanter vid OECD-mötet Global Parliamentary Network Meeting i Paris den 13-15 februari 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 februari 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:15

§ 1-

§ 2-3

§ 4-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

O

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.