Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Justitieutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-01-24

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården

Generaldirektör Nils Öberg, ekonomi- och fastighetsdirektören Björn Myrberg och stabschefen Linda Romanus informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13 och 2018/19:14.

§ 3

En ny kustbevakningslag

Utskottet behandlade fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2018/19:16 i de delar som berör justitieutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU8)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:17.

Ärendet bordlades.

§ 5

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017 (JuU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:19.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 5 februari 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1-8

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

-

Tomas Tobé (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Tuve Skånberg (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Lars Thomsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-01-22

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.