Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-13

TID

9.00–9.11

9.18–9.19

10.00–10.02

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

§ 2

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1, redogörelse 2017/18:RS1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag till utskottsinitiativ om rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU17.

§ 4

Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RS5 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:10.

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.


§ 7

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1, redogörelse 2017/18:RS1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU1.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. S-, C-, V- L- och MP -ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Vid protokollet

Justerat 2018-12-18

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-10-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Jonas Millard (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Erik Ottoson (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson(L)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

John Widegren (M)

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.