Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-02-05

TID

11.00 – 12.10, 12.30 – 13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Miljödepartementet om Naturvårdsverkets investeringsplan

Tjänstemän vid Miljödepartementet lämnade information om Naturvårdsverkets investeringsplan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14

§ 3

Fiskeripolitik (MJU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om fiskeripolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU3 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, V-, KD-ledamöterna anmälde reservationer. C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Klimatpolitik (MJU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om klimatpolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU4 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, V-, KD-, och L-ledamöterna anmälde reservationer. C-, och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Jakt och viltvård (MJU6)

Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård.

Ärendet bordlades.

§ 6

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg, C-kansliet, fick närvara under punkten 7.

§ 7

Information från Skogsstyrelsen

Generaldirektör Herman Sundqvist informerade om myndighetens verksamhet och för myndigheten aktuella frågor.

§ 8

Information från länsstyrelsernas miljönätverk

Landshövding Jöran Hägglund, ordförande i länsrådsgrupp 6 länsråd Susanna Löfgren och ordförande i Länsstyrelsernas miljönätverk Per Hallerstig informerade utskottet om länsstyrelsernas arbete i miljönätverket efter riksdagens beslut om budget för 2019.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 februari 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:16

§1 – 2

§3

§4

§5 – 6

§7

§8 – 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Isak From (S)

X

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

Malin Larsson (S)

X

O

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

O

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

O

X

O

O

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

O

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

vakant (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

O

O

O

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande