Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Näringsutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-20

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 2

Process för ärendeberedning

Utskottet informerades om alternativ beredningsprocess för betänkande 2018/19:NU4 Statliga företag och motioner.

§ 3

Statliga företag (NU4)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:140 om 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Allmänna motionstiden 2018/19

Utskottet informerades om utfallet av den allmänna motionstiden 2018/19.

§ 6

Utrikes resor

Utskottet informerades om förutsättningar för utskottets eventuella utrikes resor under valperioden.

§ 7

Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under juluppehållet.

§ 8

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 december 2019

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1

§2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

David Josefsson (M)

X

X

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

O

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.