Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Skatteutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-02-05

TID

11.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning (SkU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:11.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU6.

§ 4

Företag, kapital och fastighet (SkU11)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Punktskatt (SkU12)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mervärdesskatt (SkU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regleringsbreven avseende Tullverket och Skatteverket

Ärendet bordlades.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om kommande ärenden.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 februari 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1–5

6-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

X

O

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-01-22