Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Socialutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-02-05

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 2

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 3

Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoU16)

Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om en rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Utskottet justerade betänkandet 2018/19:SoU16.

§ 4

Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning.


Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 17–30 januari 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Övriga frågor

  • Utskottet beslutade att Lina Nordquist (L) deltar som representant från socialutskottet vid EU-kommissionens konferens i Stockholm i samband med Världsnjurdagen den
    14 mars 2019.

    Denna punkt i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
  • Utskottet beslutade att inrätta en arbetsgrupp bestående av ledamöterna Camilla Waltersson Grönvall (M), Per Ramhorn (SD), Karin Rågsjö (V) och Dag Larsson (S) för planering av utrikes resa under valperioden.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 14 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:16

§ 1

§ 2-3

§ 4-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

O

O

O

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

-

O

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

-

-

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.