Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Trafikutskottets protokoll 2018/19:16

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2019-01-17

TID

Kl. 08.40 - 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Justeras

2019-01-22

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:16

§ 1

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

N

Anders Åkesson (C), vice ordf

N

Anna-Caren Sätherberg (S)

N

Jessica Rosencrantz (M)

N

Jasenko Omanovic (S)

N

Edward Riedl (M)

N

Jimmy Ståhl (SD)

N

Teres Lindberg (S)

Sten Bergheden (M)

N

Thomas Morell (SD)

N

Johan Büser (S)

N

Magnus Jacobsson (KD)

N

Elin Gustafsson (S)

N

Helena Gellerman (L)

Patrik Jönsson (SD)

N

Emma Berginger (MP)

N

Anders Hansson (M)

N

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

N

Sofia Westergren (M)

N

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

N

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

N

Jessica Thunander (V)

N

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

N

Betty Malmberg (M)

N

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

N

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

N

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Deltagarförteckning

Namn

Organisation

Övrigt

Adolfsson Jörby Sofie

Boverket

Alenius Jessica

BIL Sweden

Allerup Jonas

Naturvårdsverket

Anderson Sara

IVL Svenska miljöinstitutet

Andersson Stefan

Näringsdep.

Andersson Stefan

Riksrevisionen

Andrén Robert

Generaldirektör Energimyndigheten

Annerberg Lars

Sveriges Bussföretag

Aronsson Björn

Vätgas Sverige

Axelsson Christina

Resenärsforum

Axelsson Svante

Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Back Stefan

Transportföretagen

Backström Lars

Vd Västtrafik

Talare

Bergeling Emma

Bergeling Susanne

Bergenstråhle Eva

Klimatsvaret/ CCL Sverige

Bergman Mattias

Vd BIL Sweden

Talare

Bergman Mårten

Svenskt Näringsliv

Björck Lena

Riksrevisionen

Björnström Patrik

Sveriges Ingenjörer

Björsell Mats

Naturvårdsverket

Bogren Johan

Naturvårdsverket

Boholm Karolina

Skogsindustrierna

Bolin Göran

E.ON

Bollgren Hjertqvist Ingela

CCL Sverige

Bondemark Per

Ordförande Närlingslivets Transportråd

Brodin Henrik

Södra Innovation & New Business

Bydler Roger

Relation

Delveborn Ingemar

Riksrevisionen

Edvall Lars

Gröna Bilister

Egnell Lars

Klimatsvaret/ CCL Sverige

Egnell Marianne

Klimatsvaret/ CCL Sverige

Ek Olle

Resenärsforum

Ekbom Tomas

Svebio

Ekholm Peter

Inlandsbanan

Elgh Fredrik

Swedavia

Elm Klas

Svensk Cykling

Elofsson Anna

Utredningssekreterare

Talare

Emilia Samuelsson

Klimatpolitiska rådet

Engdahl Peter

Energimyndigheten

Englund Robert

Fores

Engstrand Gustaf

Tågoperatörerna

Engström Rikard

Vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Talare

Eriksson Gunnar

Avdelningschef Trafikanalys

Talare

Eriksson Lars

Gröna städer

Ernström Magnus

El-väg E16 projektet

Fällström Irene

Svenska taxiförbundet

Goldmann Mattias

2030-sekretariatet

Talare

Grönlund Anna

Sveriges Bussföretag

Gustafsson Fredrik

MTR

Guy Ehrling

Näringslivets Transportråd

Haag Andréa

OKQ8

Haraldsson Rolf

Trafikverket

Helleday Ann

CCL Sverige

Hermerén Pär

Teknikföretagen

Hill Martin

Riksrevisionen

Hjertqvist Matts

CCL Sverige

Holm Fredrik

Gröna Bilister

Talare

Hultén John

Föreståndare K2

Talare

Hultgren Kurt

Resenärsforum

Hunhammar Sven

Måldirektör Trafikverket

Talare

Hunhammar Sven

Trafikverket

Ivansson Maria

Verksamhetsledare Klimatkommunerna

Johansson Anita

Transportstyrelsen

Johansson Lars

ÖGS

Johansson Mattias

Volvo Cars

Johansson Sebastian

ÖGS

Josephsson Anders

Transportföretagen

Kannesten Andreas

Karlsson Per-Arne

St1

Karlsson Thomas E

Stockholm stad

Karlström Jones

VTI

Kämpfe Fredrik

Svenska Flygbranschen

Lagelöf Pia

Swedetrain

Lagercrantz Jacob

2030-sekretariatet

Talare

Larsson Fredrik

Svensk Sjöfart

Larsson Peter

Svenska Regionala Flygplatser

Leffler Moberg Sofia

Postnord

Lindberg Helena

Riksrevisionen

Lindén Anna

2030-sekretariatet

Talare

Lindström Kajsa

Näringsdep.

Littorin Henrik

Swedavia

Ludvigsson Jannike

Swedavia

Lundell Anders

El-väg E16 projektet

Malmenius Marie

Transportstyrelsen

Malmsten Sofia

Transportstyrelsen

Modh Malin

Trafikverket

Montgonmery Thomas

Resenärsforum

Niska Anna

VTI

Nordström Niklas

Ordförande Föreningen Svenskt Flyg

Nyberg Anders

Neste

Nylander Jan

Projektldare

Talare

Nylander Jan

El-väg E16 projektet

Olsson Angelica

Södertörns högskola

Palmstierna Amanda

Paul Nils

Transportföretagen

Petter Holland

Preem

Prieto Beaulieu Martin

Gröna Bilister

Quant Sofie

SPBI

Ranhagen Jenni

Jernkontoret

Ryman Jenny

Transportstyrelsen

Sandrup Alarik

Lantmännen

Sandström Johan

Postnord

Sittenfeld Johan

Sveriges Ingenjörer

Sjöberg Therese

Transportstyrelsen

Steijffert Magdalena

Rud Pedersen Public Affairs

Stiernstedt Jenny

DI

Strand Malin

Fossilfritt Sverige

Strandhede Jan

Volvo Trucks

Strauss Carl Mikael

Naturvårdsverket

Strömgren Lars

Ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation

Söderholm Ted

Green Cargo

Tamm Ebba

SPBI

Tongur Stefan

RISE Viktoria

Tornmalm Karin

Skogsindustrierna

Törnsten Emil

Cykelfrämjandet

Ullström Anna

Näringsdep.

Wagner Anders

Västsvenska handelskammaren

Westerberg Björn

Vd, branchföreningen Tågoperatörerna

Westin Fanny

Cykelfrämjandet

Westrin Maria

Energimyndigheten

Vierth Inge

Utredningsledare

Talare

Winiger Tove

Politik- och hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag

Wisén Åsa

Naturvårdsverket

Wollin Per

Naturvårdsverket

Wulff Petter

Klimatsvaret/ CCL Sverige

Wästljung Urban

Scania

Åkerman Jonas

KTH

Öjdemark Fredrik

Närkefrakt

Östlund Olov

Elbil Sverige

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen

Datum: 17 januari 2019

Tid: 8.40 – 12.00

Plats: Andrakammarsalen

8.40 – 8.45 Inledning: Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V)

Transportsektorn och klimatmålen

8.458.55 Hur går transportomställningen till fossilfrihet?

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

8.55 – 9.05 Nationell plan och klimatmålen

Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket

9.05 – 9.15 Skisser på en färdplan för ett fossilfritt transportsystem

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Möjligheter och utmaningar för trafikslagen

Järnväg

9.15 – 9.20 Mer personer och gods på järnvägarna

Björn Westerberg, Vd, Branschföreningen Tågoperatörerna

Sjöfart

9.20 – 9.25 Sjöfart – en nyckelspelare för klimatmål och konkurrenskraft

Rikard Engström, Vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Vägtransporter

9.25 –9.30 Fossilfrihet i åkerinäringen

Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag

9.30 – 9.35 Världens första elväg på E16

Jan Nylander, projektledare

Luftfart

9.359.40 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Flygbranschen

Niklas Nordström, ordförande, Föreningen Svenskt Flyg

9.409.45 Biobränslen för flyget

Anna Elofsson, sekreterare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränslen för flyget

Särskilt om godstransporter

9.45 – 9.50 Klimateffektiva godstransporter – näringslivets erfarenheter och lärdomar

Per Bondemark, ordförande, Näringslivets Transportråd

9.50 – 9.55 Forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight)

Inge Vierth, utredningsledare, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

9.55 – 10.00 Ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fordon?

Gunnar Eriksson, avdelningschef, Trafikanalys

10.00 – 10.30 Paus

Hållbart resande

10.30 – 10.35 Med fokus på människors beteende

Mattias Goldmann, Anna Lindén, Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

10.35 – 10.40 Fyrstegsprincipen en nyckel till den hållbara mobiliteten.

Fredrik Holm, utredare, Gröna Bilister

10.40 – 10.45 Viktiga satsningar och regelförenklingar för ökad och säker cykling

Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandets Riksorganisation

10.45 – 10.50 Vad behöver kommunerna för att bidra till fossilfrihet?

Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

10.50 - 10.55 Hur påverkas privatbilismen av fordonsindustrins stora omställning?

Mattias Bergman, Vd, BIL Sweden

  • - 11.00 Mobilitet som en tjänst

Lars Backström, Vd, Västtrafik

11.00 – 11.55 Frågestund

11.55 – 12.00 Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C)