Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:17

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-01-24

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsberedningen

Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow och huvudsekreterare Tommy Åkesson informerade om bredningens arbete.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Riksrevisionen med anledning av Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå

Riksrevisor Stefan Lundgren, enhetschef Jörgen Lindström och revisionsledare Sascha Sohlman informerade med anledning av Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
(RiR 2018:14).

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Riksrevisionen lämnat om de tre rekommendationer som har delgivits Försvarsdepartementet och Försvarsmakten i en hemlig promemoria (jfr Riksrevisionens granskningsrapport, RiR 2018:14, s. 5.)

§ 3

Information av Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Lena Bartholdson, departementssekreterarna Erica Altby, Christelle Bourquin och Niclas Sjöquist informerade inför EU:s informella försvarsministermöte den 30–31 januari 2019.

Ledamöternas frågor besvarades.

Nämndhandläggare Cecilia Kennergren, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16.

§ 5

Försvarspolitik (FöU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:28 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 7–8 mars 2019 i Bukarest, Rumänien

Kanslichefen informerade utskottet om att deltagande i konferensen sker gemensamt med utrikesutskottet med totalt fem ledamöter (2 S, 2 M och 1 SD). S-, M- och SD-ledamöterna ombads anmäla delegater till kansliet senast onsdagen den 30 januari 2019.

§ 8

EU-frågor

Kansliet informerade om att kansliet har upprättat en promemoria: EU – Vad har hänt och vad är på gång?

§ 9

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

 Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för våren 2019 finns tillgänglig.

– Att den årliga försvarskonferensen Försvarsmaktsråd Skaraborg i Skövde är den 8–9 april 2019, och att utskottets planerade sammanträde den 9 april 2019 därför ställs in.

§ 11

Deltagande i IPU:s 140:e församling i Doha, Qatar den 6–10 april 2019

Kanslichefen informerade om att utskottet inbjudits att utse en delegat till IPU:s 140:e församling i Doha, Qatar den 6–10 april 2019. Utskottet beslutade att utse ClasGöran Carlsson (S) till delegat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 31 januari 2019

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:17

§ 1-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

O

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Vakant (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.