Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Justitieutskottets protokoll 2018/19:17

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-02-05

TID

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslaget till förordning om fastställande av villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem (Ecris-TCN-systemet) och förslaget till förordning om fastställande av villkor för tillgång till andra EU-informationssystem för ETIAS syften.

Utskottet överlade med statsrådet Mikael Damberg med medarbetare om förslaget till förordning om fastställande av villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem (Ecris-TCN-systemet), COM(2019) 3, och förslaget till förordning om fastställande av villkor för tillgång till andra EU-informationssystem för ETIAS syften, COM(2019) 4.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2018/19:FPM31. Regeringens ståndpunkt framgick av faktapromemorian.

Företrädarna för S, M, SD, C, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för V anmälde en avvikande mening och hänvisade till sina tidigare avvikande meningar gällande Ecris-TCN och ETIAS (prot. 2016/17:17 och 2018/19:7). Hon förklarade dels att hon motsätter sig en utvidgning som innebär att även dömda EU-medborgare med tredjelandsmedborgarskap ska registreras i Ecris-TCN, dels att behovet och syftet med ETIAS är otydligt och att det finns en risk för etnisk profilering och diskriminering med förslaget. Sammanfattningsvis kan hon inte ställa sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16.

§ 3

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:17.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU8.

§ 4

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017 (JuU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:19.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU9.

§ 5

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8 från socialförsäkringsutskottet.

§ 6

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 5 från civilutskottet.

§ 7

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att överlämna motion 2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 till arbetsmarknadsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

§ 8

Fråga om utskottsinitiativ

Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 4.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 14 februari 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:17

§ 1-11

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Tomas Tobé (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Lars Thomsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-01-22

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.