Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Socialutskottets protokoll 2018/19:17

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-02-14

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella frågor inför EPSCO-rådsmötet den 15 mars i Bryssel. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16.

§ 3

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU7.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning.


Ärendet bordlades.

§ 5

Äldrefrågor (SoU13)

Utskottet behandlade motioner om äldrefrågor.


Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:34 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden föreslog att utskottet skulle ge kansliet i uppdrag att göra en uppföljning av hur budgetbesluten i betänkande 2018/19:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg återspeglas i regleringsbreven för 2019.

Utskottet beslutade att ge kansliet uppdraget att göra en uppföljning av budgetbesluten i betänkande 2018/19:SoU1.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde (offentlig utfrågning) ska äga rum torsdag den 28 februari 2019 kl. 9.00–12.00, och därefter tisdag den 5 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:17

§ 1-4

§5-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

X

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

O

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

X

Maj Karlsson (V)

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.