Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Trafikutskottets protokoll 2018/19:17

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-01-22

TID

11.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2018/19:15 och 16.

Information från Post- och telestyrelsen


Gd Dan Sjöblom från Post- och telestyrelsen och kanslichef Nicklas Liss-Larsson från Bredbandsforum informerade om aktuella frågor.

Cykelfrågor (TU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 januari 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:17

§ 1

§ 2

§ 3-5

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

O

O

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

X

Sofia Westergren (M)

O

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

X

X

X

Jessica Thunander (V)

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2019-01-22 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:17

Skrivelse från Postnord
Dnr: 1286 -2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.