Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

19-01-242019 2019-01-24

TID

10.00–10.47

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:10 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 2

Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget (AU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:13 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Utredaren Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerade om utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01).

§ 4

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) till socialutskottet under förutsättning att socialutskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inbjudan till OECD:s globala parlamentarikerdagar,
Paris 13–15 februari 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande i OECD:s globala parlamentarikerdagar den 13–15 februari 2019 i Paris.

Utskottet beslutade att Patrik Björck (S), Maria Nilsson (L) och Ciczie Weidby (V) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inbjudan till europeiska parlamentarikerveckan,
Bryssel 18–19 februari 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande i europeiska parlamentarikerveckan den 18–19 februari 2019 i Bryssel.

Utskottet beslutade att Serkan Köse (S) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inbjudan till Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission, New York 11–22 mars 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission i New York den 11–22 mars 2019.

Utskottet beslutade att Patrik Björck (S) och Gulan Avci (L) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde yrkandesammanställningar.
  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde EU-Hänt 2018/19:3.
  • Kanslichefen anmälde tre inkomna skrivelser enligt bilagorna 2–4.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in regeringen för att informera om uppdraget om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 februari 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1-2

§ 3-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

X

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

Hanif Bali (M)

O

O

Johanna Haraldsson (S)

X

X

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Vakant (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

X

X

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.