Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Justitieutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-02-14

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med Statssekreterare Max Elger, Finansdepartementet, med medarbetare om förslag till revidering av OLAF-förordningen, COM(2018) 338.

Företrädarna för S, M, SD, C, KD, L och MP förklarade att de delade regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för V anmälde att hon inte kunde ställa sig bakom regeringens nya ståndpunkt då hon anser att förslaget riskerar att öppna upp för en utvidgning av den Europeiska åklagarmyndighetens mandat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17.

§ 3

Unga lagöverträdare (JuU15)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andar EU-informationssystem [Ecris-TCN-systemet] subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 3.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Förslag till förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 4.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:132 yrkande 24 av Adam Marttinen m.fl. (SD) och motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD) från konstitutionsutskottet.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ om förlängning av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget om ett utskottsinitiativ av Adam Marttinen (SD), se bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från Sverigedemokraterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 4.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 28 februari 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1-10

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Louise Meijer (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

O

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-02-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.