Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-02-14

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Nya ledamöter

Ordförande hälsade Jessica Rosencrantz (M) och John Widegård (M) välkomna som nya ledamöter i utskottet.

§ 2

Jakt och viltvård (MJU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU6 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kemikaliepolitik (MJU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kemikaliepolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU7 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, V-, KD och L-ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Skogspolitik (MJU8)

Utskottet behandlade motioner om skogspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM (2019) 48.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Ordförandeskapskonferens i Bukarest 19-20 mars 2019

Miljö- och jordbruksutskottet har erbjudits två platser till den interparlamentariska konferensen om den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken inom ramen för Rumäniens ordförandeskap.

Ärendet bordlades

§ 8

Representant till riksdagens OECD-nätverk

En ny representant till riksdagens OECD-nätverk ska utses.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kontaktgrupp för den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslutades att följande ledamöter ingår i kontaktgruppen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020: Isak From (S), John Widegren (M), Staffan Eklöf (SD), Kristina Yngwe (C), Elin Segerlind (V), Magnus Oscarsson (KD), Tina Acketoft (L) och Maria Gardfjell (MP).

§ 10

Offentlig utfrågning

Utskottet beslutade att utfrågning med tema skog blir onsdagen den 29 maj 2019 kl. 13.00 – 15.55 i förstakammarsalen.

§ 11

Kommande sammanträden

Kanslichefen anmälde att:

  • Sr. Lövin och sr. Nilsson torsdagen den 28 februari 2019 informerar utskottet med anledning av Brexit.
  • Sammanträdet torsdagen den 28 mars 2019 kommer att hållas tillsammans med trafikutskottet med anledning av att klimatpolitiska rådets kanslichef Ola Alterå föredrar rådets första delrapport under temat inrikes transporter.
  • Formas informerar utskottet om aktuella frågor torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00.
  • Livsmedelsverket informerar utskottet om aktuella frågor tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.15.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 februari 2019

Kristina Yngwe
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:18

§1

§2 – 3

§4 – 12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

O

X

Marlene Burwick (S)

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

vakant (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

O

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:18

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 22 januari – 11 februari 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2018) 446

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN DEN FÖRSTA UTSIKTSRAPPORTEN OM REN LUFT

COM(2019) 11

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den 14:e konferensen mellan parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall vad gäller vissa ändringar av bilagorna II, III och IX till denna

COM(2019) 13

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen

COM(2019) 47

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1921/2006 av den 18 december 2006 om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna

COM(2019) 48

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

COM(2019) 49

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

COM(2019) 50

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hur Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor fungerar

COM(2019) 52

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet för partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar vad gäller förslagen till ändringar av bilagorna A och B

COM(2019) 54

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partskonferensen vad gäller ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

COM(2019) 73

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 11-12/2018

COM(2019) 76

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av den delegering av befogenhet som getts kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2018) 7207

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.11.2018

om ändring av bilaga I till beslut 2006/766/EG vad gäller posten för Amerikas förenta stater i den förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera levande, kylda, frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor för användning som livsmedel

C(2019) 10

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.2.2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

C(2019) 247

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.1.2019

om ändring av rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller det datum som anges i artikel 21.3 fram till vilket medlemsstaterna tillåts utsträcka giltigheten för beslut om likvärdighet för utsädespotatis från tredjeländer

C(2019) 254

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.1.2019

om ändring av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller förlängningen av undantaget beträffande importvillkoren för fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion från tredjeländer

C(2019) 305

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.1.2019

om ett tillfälligt undantag från de villkor som föreskrivs för certifikatutsäde i rådets direktiv 66/401/EEG och 66/402/EEG

C(2019) 615

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.1.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 722

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.1.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 725

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.1.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i december 2018

C(2019) 768

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.2.2019 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/675 vad gäller åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien i unionen

C(2019) 821

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 31.1.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet

Reviderad rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 28 januari 2019

Färdplaner

Färdplaner om översyn av statligt stöd inom jordbruk

Meddelande om färdplaner om översyn av statligt stöd inom jordbruk, utvärdering av handlingsplanen mot vapensmuggling mellan länderna på västra Balkan och EU samt om ändring av gruppundantagsförordningen avseende EU-finansierade program

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.