Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:19

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-01-31

TID

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Presentation av Kustbevakningens verksamhet

Generaldirektör Therese Mattsson och överdirektör Anders Kjaersgaard informerade om Kustbevakningens verksamhet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Försvarets materielverk

Generaldirektör Göran Mårtensson, överdirektör Dan Ohlsson, chef Gripen Dan Averstad och presschef Henrik Hedberg informerade om utvecklingsavtalet för JAS 39 E och omständigheterna kring omförhandlingen av avtalet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17 och 2018/19:18.

§ 4

En ny kustbevakningslag (FöU4)

Utskottet behandlade proposition 2018/19 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 7–8 mars 2019 i Bukarest, Rumänien

Utskottet beslutade att delta i konferensen gemensamt med utrikesutskottet med totalt fem ledamöter (2 S, 2 M och 1 SD). Ledamöterna Pål Jonson (M), Caroline Nordengrip (SD) och ClasGöran Carlsson (S) anmäldes som delegater från försvarsutskottet.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Övriga frågor

Jan R Andersson (M) framförde önskemål om att utskottet skulle ges möjlighet att besöka arméövning Northern Wind som genomförs i östra Norrbotten i mars 2019. Frågan skulle beredas i presidiet.

Roger Richtoff (SD) efterlyste en lista med utskottsspecifika förkortningar. Frågan skulle beredas i presidiet.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 februari 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1

§ 2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

X

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

-

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

X

Lars Püss (M)

X

X

X

Heléne Björklund (S)

O

O

O

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Vakant (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

-

-

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.