Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Justitieutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-02-28

TID

10.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikant Milly-Grace Igiraneza fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 mars 2019

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 4

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:1290 yrkande 11 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) från miljö- och jordbruksutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Straffrättsliga frågor (JuU11)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (JuU18)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:37 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)

Utskottet behandlade kommissionens förslag till förordning COM(2019) 641.

Ärendet bordlades.

§ 8

Mats Löfving, chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA), Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm och Katarina Friskman, Polismyndighetens Nationella Mediacenter informerade om gränspolisen

§ 9

Beslut om sammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 15 § riksdagsordningen (tilläggsbestämmelse 7.15.3) att sammanträda under arbetsplenum i kammaren.

§ 10

Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:42 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Mottagande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:874 yrkande 2 och 4 av Sten Bergheden (M) från skatteutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet överlämnade motion 2018/19:268 yrkande 1 av Richard Jomshof (SD) och motion 2018/19:1283 yrkande 1 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) till kulturutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 14

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

§ 15

Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 7 mars 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1-5

§ 6

§ 7

§ 8-9

§ 10

§11-15

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

-

-

-

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

-

-

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

-

-

-

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

X

O

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

X

X

X

Juno Blom (L)

X

X

X

X

X

X

Henrik Vinge (SD)

X

X

X

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

O

X

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

X

X

X

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

O

X

X

X

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

O

X

O

O

O

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-02-27

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.