Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-02-26

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av andre vice ordförande

Utskottet valde Jessica Rosencrantz (M) till andre vice ordförande.

Vice ordförande Maria Gardfjell (MP) blir därmed förste vice ordförande.

SD-ledamöterna ville föra till protokollet att de reserverar sig mot beslutet att inrätta en ytterligare presidiepost i utskottet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:17 och 18.

§ 3

Skogspolitik (MJU8)

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU8 Skogspolitik efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden

§ 4

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM (2019) 48.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnande motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson (SD) yrkande 11 till justitieutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Utskottets arbetsplan

En ny arbetsplan för våren 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 7

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Ordförandeskapskonferens i Bukarest 19-20 mars 2019

Utskottet beslutade att Malin Larsson (S) och Staffan Eklöf (SD) deltar i en interparlamentarisk konferens om den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken i Bukarest den 19-20 mars 2019.

§ 9

Inbjudan till FAO:s 41:a konferens i Rom 22-29 juni 2019

Utskottet har från Näringsdepartementet mottagit en inbjudan att med två ledamöter ingå i den svenska delegationen vid Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) konferens den 22-29 juni 2019 i Rom.

Ärendet bordlades.

§ 10

Representant i riksdagens OECD-nätverk

Som ersättare efter Maria Malmer Stenergard (M) behöver utskottet utse en representant till riksdagens OECD-nätverk.

Ärendet bordlades.

§ 11

Offentlig utfrågning om skogen

Den planerade utfrågningen om skogen onsdagen den 29 maj 2019 kommer att flyttas.

Ärendet bordlades.

§ 12

Kommande sammanträden

Kanslichefen anmälde att:

  • sr. Nilsson informerar utskottet om EU:s skogsstrategi torsdagen den 14 mars 2019 i samband med sedvanlig rådsinformation kl. 08.00,
  • Sportfiskarna informerar utskottet torsdagen den 11 april 2019 kl. 08.45,
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) informerar utskottet om aktuella frågor torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.30.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 februari 2019 kl. 08.00.

§ 14

Information från SMHI

Generaldirektör Rolf Brennerfelt informerade om myndighetens verksamhet och för myndigheten aktuella frågor.

Vid protokollet

Justeras den 7 mars 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:19

§ 1-13

§ 14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Jessica Rosencrantz (M) andre vice ordf.

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

O

O

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.