Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Näringsutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-01-24

TID

10.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 2

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (NU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:26 om kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

Ärendet bordlades.

§ 3

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 4

Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket och Bolagsverket

Generaldirektör Peter Strömbäck och marknads- och kommunikationschef Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket, generaldirektör Rikard Jermsten och avdelningschef Hanna Witt, Konkurrensverket, och generaldirektör Annika Stenberg och direktör Inga Otmalm, Bolagsverket, lämnade information om verksamheterna.

§ 5

Vissa EU-frågor

Dagordningspunkten utgick.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 5 februari 2019

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

Vakant (S), vice ordf.

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

X

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

O

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

David Josefsson (M)

O

X

O

O

Anders Lönnberg (S)

X

X

X

X

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.