Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Skatteutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-03-07

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-4 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Johanna Mihaic samt ämnesrådet Jan Larsson., Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

§ 3

Mervärdesskatt vid e-handel mellan företag och konsumenter

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Johanna Mihaic samt ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2019-03-05 med diarienummer Fi2019/00777/SKA. Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 7 mars 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Förslaget välkomnas. Det är viktigt att aktivt arbeta för att främja den gränsöverskridande handeln och att företagen kan konkurrera på lika villkor. Det är också angeläget att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla att hantera och administrera. Det är vidare angeläget att skatteintäkterna säkras samt att skatteuttaget är stabilt och effektivt, inte minst för en väl fungerande inre marknad.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Översyn av punktskattedirektivet samt vissa följdändringar i andra rättsakter

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Johanna Mihaic samt ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2019-03-05 med diarienummer Fi2019/00777/SKA. Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 7 mars 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Förslagen kan accepteras.

Vad gäller bestämmelserna om kommersiella flyttningar av beskattade varor bör de former av flyttningar som i dag omfattas av de förfaranden som regleras i direktivet även fortsättningsvis omfattas för att skapa förutsättningar för kontroll och minska risken för skattefusk.

Det är viktigt att behålla medlemsstaternas inflytande på skatteområdet och försiktighet bör därför iakttas vad gäller delegation av befogenheter till kommissionen att komplettera ett direktiv. Det bör dock i detta fall kunna accepteras att kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter komplettera direktivet med vissa detaljerade bestämmelser.

Det är bra att det föreslås en ändring i bestämmelsen om införsel för eget bruk i syfte att förbättra myndigheternas möjlighet till kontroll av sådan införsel.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Alkoholskattedirektivet

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Johanna Mihaic samt ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2019-03-05 med diarienummer Fi2019/00777/SKA. Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 7 mars 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Sverige kan acceptera de föreslagna ändringarna. Det är viktigt att utformningen av reglerna, särskilt avseende delvis denaturerad alkohol, inte innebär någon oskälig administrativ börda för svenska myndigheter eller företag.

Möjligheten till skattebefrielse eller skattenedsättning för etylalkohol som producerats för eget bruk måste vara kraftigt begränsad vad gäller mängden alkohol för att undvika bedrägerier och gränsöverskridande effekter. Om övriga begränsningar förstärks kan en något högre mängd accepteras.

Sverige kan stödja det tillkommande förslaget om beskattning av vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter proportionerligt efter alkoholhalt.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Vänsterpartiet lämnade en avvikande mening med följande innebörd gällande svensk ståndpunkt avseende artikel 5 i alkoholskattedirektivet: Vi menar att utökandet av skattebefrielse upp till 3,5 procent på öl riskerar att påverka alkoholkonsumtionen och därmed folkhälsan negativt. Därför kan vi inte stödja detta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:45 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU15.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 9

Kommissionens meddelande ”Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutfattande inom EU:s skattepolitik”

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över COM(2019) 8. Yttrandet ska vara skatteutskottet tillhanda senast tisdagen den 2 april 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1-2

§3-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

O

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

O

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-02-14